روزهــــا

الهــــی.. گـاهـــی نگـاهــی...

روزهــــا

الهــــی.. گـاهـــی نگـاهــی...

روزهــــا

من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر...

تیر-مرداد 97
جهان در صد سال آینده
اثر جورج فریدمن

آخرین مطالب

آخرین نظرات

میثم.. وبلاگ روزمرگی سابق
متولد 1371 ..


در غم ما روزها بیگاه شد

روزها با سوزها همراه شد

روزهـا گر رفت، گو رو باک نیست

تـــــو بمـــــان ای آنکِ چون تو پاک نیست...

مولویِ جان