روزهــــا

الهــــی.. گـاهـــی نگـاهــی...

روزهــــا

الهــــی.. گـاهـــی نگـاهــی...

روزهــــا

دلخوش گرمای کسی نیستم
آمـده‌ام تـا تــــو بسوزانی‌ ام...


رمان(های) شهریور ماه..
دزیره

خانم L

آخرین مطالب

آخرین نظرات

میثم.. وبلاگ روزمرگی سابقدر غم ما روزها بیگاه شد

روزها با سوزها همراه شد

روزهـا گر رفت، گو رو باک نیست

تـــــو بمـــــان ای آنکِ چون تو پاک نیست...

مولویِ جان